តើនយោបាយនៅតែជារឿងបោកប្រាស់ក្នុងទស្សនៈពលរដ្ឋខ្មែរឬ?

Share this article to

ខ្លឹមសារក្នុងវីដីអូនេះត្រូវបានដកស្រង់ទាំងស្រុងចេញពីអត្ថបទរបស់ The Thinker Cambodia ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។