សៀវភៅ ៥ក្បាលសម្រាប់អ្នកសិក្សាជំនាញ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយចាំបាច់គួរអាន

Share this article to

 

សៀវភៅ ៥ក្បាល សម្រាប់អ្នកសិក្សាជំនាញ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជា វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ ចាំបាច់គួរអាន៖

1. The Tragedy of Great Power Politics – John Mearsheimer

ទាញយកៈ https://drive.google.com/file/d/1SbC-tbPwKuWqrK9oD3-0BNCqR5BsbpIN/view?usp=sharing

2. Politics Among Nations – Hans J. Morgenthau

ទាញយកៈ https://drive.google.com/file/d/1_AT085PqFGjQ6R8JqwaLriqq58l_C_zs/view?usp=sharing

3. Political Order and Political Decay – Francis Fukuyama

ទាញយកៈ https://drive.google.com/file/d/1dpRuX_QTSYQd0IDAwIn9rZqca0Cv7Aw6/view?usp=sharing

4. The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939 – E.H. Carr

ទាញយកៈ https://drive.google.com/file/d/1pdqmNeSDNQDP0h_71tR966UqvjY_cVkV/view?usp=sharing

5. Theory of International Politics – Kenneth N. Waltz

ទាញយកៈ https://drive.google.com/file/d/1wtHPT05j_934W0oy4UdDgN7oshvVPu9M/view?usp=sharing