លោក ហៀង កុសល

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

លោក ហៀង កុសល ជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ លើជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ គាត់ក៏ជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស្វកម្មមេកានិកពីសាលា JVC។ ថ្មីៗនេះលោកកំពុងបន្តរសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ ចំណាប់អារម្មណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់គាត់រួមមាន បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអន្តរជាតិ។