លោក គិន ផល្លា

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

លោក គិន ផល្លា ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ នៃកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអន្តរជាតិផ្នែកនីតិសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។ លោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតតុលាការប្រឌិត ហើយក៏ជាជ័យលាភីលេខ១ក្នុងការប្រកួតប្រឌិតច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិថ្នាក់ជាតិ និងទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការការពារចុងចម្លើយដែលល្អបំផុតកាលពីឆ្នាំ២០១៩។ ផល្លាក៏ជាជ័យលាភីលេខ៣នៃកម្មវិធីប្រកួតសេសេរនៅ CDX ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ។