កញ្ញា ថាន់ថាញ់ញ៉ា រត្ន័

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

កញ្ញា ថាន់ថាញ់ញ៉ា រត្ន័ ជាអតីតសិស្សដេលបានទទួលឱកាសទៅផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសដាណាម៉ាក។ ហើយបច្ចុបន្នកញ្ញាជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។