កញ្ញា តាន់ ច័ន្ទឧស្សាហ៍

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

កញ្ញា តាន់​ ច័ន្ទឧស្សាហ៍ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ពីដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាអន្តរជាតិនៃ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ចដោយបានការពារសារណាបញ្ចប់ការសិក្សាទាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ ឧស្សាហ៍ក៏ជាបេក្ខភាពមួយរូប ដែលធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី CamDebate ផងដែរ។